fbpx
Pytania?Chętnie
pomożemy!
Wybierz kategorię:
Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty zgodny z umową (bez wad).

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt jest niezgodny z umową (rękojmia).

Niezgodność Produktu z Umową wystąpi w szczególności, gdy Produkt:

  • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,

stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

Nie stanowią niezgodności Produktu z umowa drobne niedoskonałości Produktu, będące następstwem okoliczności, że produkty dostępne w Sklepie, wykonywane są ręcznie. Drobne niedoskonałości/wyłupania materiału (biurka) w niewidocznych miejscach nie wpływają na wartość produktu i nie podlegają reklamacji.

 

W przypadku podnóżków możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej kalibracji (zlecenie odpłatne), jeżeli użytkownik nie może wykonać jej samodzielnie.

W przypadku wkładek do fotelików – ich zmiana koloru w czasie jest zjawiskiem naturalnym i wynika z tego, że produkt jest wolny od dodatkowych substancji chemicznych, które stabilizują piankę. Wynika to wprost z konieczności ochrony zdrowia dzieci, dlatego do wkładek nie dodaje się żadnych dodatkowych chemicznych środków stabilizujących i UV absorberów. Zmiana koloru nie powoduje pogorszenia właściwości wkładek, o ile nie zostały one wystawione bezpośrednio na działanie promieni słonecznych.

 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna, niż przewoźnik.

Niezależnie od prawa z tytułu rękojmi, Klient otrzymuje dodatkowe 3 lata gwarancji na zakupiony produkt (łącznie 5 lat), po upływie terminu rękojmi. Dodatkowa gwarancja jest udzielana na zgodność produkt w zakresie jego normalnego użytkowania. Uszkodzenia mechaniczne produktu na wskutek niewłaściwego użytkowania nie podlegają reklamacji.

 

W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności Produktu z Umową, Klient uprawniony jest do złożenia Reklamacji. Reklamację należy złożyć mailowo na adres: hi@okiday.pl, lub listownie na adres: Okiday Sp. z o.o, 05-110 Jabłonna, ul. Sadowa 16/23. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać wskazanie rodzaju niezgodności Produktu z Umową.

Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie po ujawnieniu niezgodności Produktu z Umową.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego. Celem zapewnienia prawidłowego toku postępowania reklamacyjnego Sprzedawca uprawniony jest zażądać od Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia Reklamacji.

Klient, w ramach reklamacji, może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo naprawy Produktu, chyba, że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu z innym sposobem rozpatrzenia reklamacji, zaoferowanym przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy doprowadzenie Produktu do zgodności z Umowa nie jest możliwe, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny albo jej całkowitego zwrotu.

 

Jeżeli nasz produkt w jakikolwiek sposób nie spełnia Państwa oczekiwań lub macie Państwo inne uwagi, mogące udoskonalić naszą pracę, prosimy o kontakt z nami, każda opinia jest dla nas cenna!

Odstąpienie od umowy

Klient będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inna niż przewoźnik.

 

Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia Sprzedawcy w formie mailowej na adres hi@okiday.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy przesyła na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

W razie odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem ust. 9 Regulaminu. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (w żadnym wypadku Konsument nie jest uprawniony uszkadzać, dekompletować, niszczyć lub w inny sposób pomniejszać wartość Produktu).

Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Sprzedawcy z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Produkt musi dotrzeć do Sprzedawcy w stanie nienaruszonym (dotyczy również opakowania) – jakiekolwiek uszkodzenia lub ślady użytkowania zwalniają Sprzedawcę z obowiązku zwrotu środków za przedmiot.

Faktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę, proszę podać numer NIP od razu podczas składania zamówienia. W innym przypadku uzyskanie faktury może być praktycznie niemożliwe. Fakturę wysyłamy mailowo.

Płatności

Możliwe są dwa warianty płatności:

  1. Przedpłata za pośrednictwem PRZELEWY24, lub
  2. Przedpłata w formie przelewu – wówczas zamówienie jest uruchamianie po zaksięgowaniu płatności. W przypadku tradycyjnych przelewów proszę w temacie zamówienia wpisać swój adres mailowy i numer zamówienia – znacznie ułatwi to nam identyfikację Państwa wpłaty

Nie wysyłamy naszych produktów w systemie „za pobraniem”

Jak zamówić?

Zapraszamy do odwiedzenia naszych partnerów handlowych w sieciach sklepów stacjonarnych, lub składania zamówień przez nasz sklep internetowy.